Vizioni & Misioni Ynë

Vizioni Ynë

Kisha e Reformuar Durrës ekziston, nga hiri i Perëndisë, për lavdinë e Perëndisë Triunë; për të gjetur kënaqësinë supreme në personin dhe Fjalën e Tij; për të shpallur supremacinë e Perëndisë mbi gjithçka siç na është transmetuar në ungjillin e Krishtit të kryqëzuar dhe ngjallur; si dhe për të avancuar Mbretërinë që Perëndia po ndërton në këtë qytet dhe kudo në botë për lavdinë e Tij.

Misioni Ynë

Misioni i Kishës së Reformuar Durrës është ti shërbejë anëtarëve të saj; të ungjillëzoj komunitetin që e rrethon; të influencojë dhe fitojë civilizimin në këtë qytet për Krishtin dhe Mbretërinë e Tij; dhe të bëjë dishepuj kudo në këtë vend dhe rajon në bindje të urdhrit të Perëndisë. Kjo realizohet përmes:

 •  Adhurimit të Perëndisë
 • Shpalljes së Fjalës dhe administrimit të Sakramentëve
 • Ungjillëzimit dhe Misionit
 • Dishepullizimit
 • Punës Pastorale
 • Adresimit të nevojave të komunitetit
 • Përkthimit dhe publikimit të literaturës Kristiane
 • Ndërtimit të një sistemi arsimor privat të Krishterë

Qëllimet e mësipërme implementohet në një strategji të trefishtë:

Kisha i shërben anëtarëve të saj duke i siguruar atyre:

 • Mundësinë për të adhuruar Perëndinë në Frymë dhe në të Vërtetë duke përjetuar prezencën dhe fuqinë e Perëndisë.
 • Miqësinë e vërtetë Kristiane.
 • Instruktim dhe dishepullimin rrënjosur në një teologji Biblike dhe Reformuese
 • Kujdes pastoral si për nevoja shpirtërore dhe për ato fizike.
 • Inkurajimin dhe përgatitjen e besimtarëve për të përdorur dhuntitë shpirtërore.
 • Sistemit arsimor privat të Krishterë.

Kisha ungjillëzon komunitetin dhe influencon civilizimin që e rrethon për lavdinë e Krishtit dhe duke ja nënshtruar Atij duke:

 • Shpallur mësimin biblik në përgjigje të pyetjeve dhe çështjeve të kohës.
 • Influencuar të gjitha segmentet sociale, politike dhe profesionale me të krishterë që përqafojnë një këndvështrim biblik për sa i përket këtyre sferave.
 • Trajnuar anëtarët në aspekte të ndryshme të ungjillëzimit dhe dishepullimit.

Kisha punon që të bëjë dishepuj në këtë qytet, rajon dhe botë duke:

 • Shpallur një vizion global të Mbretërisë së Perëndisë.
 • Komunikuar një vizion për shumëfishimin e kishave
 • Përgatitur dhe dërguar njerëz në mbështetje të misionit në vend dhe rajon.

Vargu i Ditës

“sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.” — Ephesians 6:12-13 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik