Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Materu 28:18-20
book Mateu, in .

Ungjillëzimi Biblik: Mateu 28:18-20

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit
  1. Çfarë kuptojmë me ungjillëzim?
  2. Objektivi i duhur biblik i të krishterit në ungjillëzim.
  3. Mënyra se si duhet të bëjmë ungjillëzimin.
  4. Çfarë fuqie kemi në ungjillëzim.

“Ungjillëzimi do të thotë të paraqesësh Krishtin Jezus në fuqinë e Frymës së Shenjtë, në mënyrë që njerëzit të vijnë të besojnë te Zoti përmes Tij; ta pranojnë Atë si Shpëtimtarin e tyre dhe t’i shërbejnë Atij si Mbretin e tyre në bashkësinë e kishës. ” – William Temple