Dita e Zotit 1

Shkrimet për tu lexuar: Zanafilla 1-11,

Hebrenjve 2:14-18, Titit 2:11-14

 

 1. Pyet. Kush është i vetmi ngushëllim i juaji në jetë dhe vdekje?

Përgj. Që unë, me trup dhe me shpirt,[1] në jetë dhe vdekje, nuk jam i vetvetes,[2] por i përkas Shpëtimtarit tim besnik Jezus Krishtit,[3] i cili me gjakun[4] e Tij të çmuar ka larë plotësisht të gjitha mëkatet e mia,[5] dhe më ka cliruar mua nga e gjithë fuqia e djallit,[6] dhe këshu më ruan mua[7] që pa vullnetin e Atit tim qiellor asnjë fije floku të mos më bjerë,[8] që vërtet të gjitha gjërat të mund të jenë nën shërbim për shpëtimin tim,[9] për këtë arsye me anë të Frymës së Tij të Shenjtë Ai më siguron mua për jetën e përjetëshme,[10] dhe më bën mua, që me gjithë shpirt, që këtej e tutje, të jem i vullnetshëm dhe i gatshëm për të jetuar në Të.[11]

 

 1. Pyet. Sa gjëra janë të nevojëshme për ju të dini, që ju në këtë ngushëllim të mund të jetoni dhe vdisni lumturisht?

Përgj. Tre,[12] Së pari, sa tw mwdha e tw shumta janw mëkatet dhe mjerimi im,[13] së dyti, se si unë mund tw çlirohem nga të gjitha mëkatet dhe mjerimi;[14] së treti, se si duhet ti jem falenderues Perëndisë për një çlirim të tillë.[15]

Dita e Zotit 2

Dita e Zotit 2

Shkrimet për tu lexuar: Bes.Ripërtërirë 5:6-21,

Romakëve 7:7-12, Mateu 22:34-40.

 

 1. Pyet. Prej kujt e zbuloni ju mizerjen tuaj?

Përgj. Prej ligjit të Perëndisë.[16]

 

 1. Pyet. Çfarë kërkon ligji i Perëndisë prej nesh?

Përgj. Krishti na e mëson atë, të përmbledhur tek Mateu 22:37-40, “Duaje Zotin, Perëndinë tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë mëndjen tënde. Ky është urdhëri i parë dhe më i madhi. I dyti është i barabartë me të: Duaje të afermin tënd porsi vetveten! Mbi këto dy urdhërime varet i tërë Ligji dhe Profetët.”[17]

 

 1. Pyet. A mundeni ju t’i përmbaheni Ligjit përsosmërisht?

Përgj. Jo,[18] sepse unë jam i prirur nga natyra që të urrej Perëndinë dhe të afërmin tim.[19]

Dita e Zotit 3

Dita e Zotit 3

Shkrimet për tu lexuar: Zanafilla 3:1-5:3,

Psalm 14, Romakëve 1:18-32.

 

 1. Pyet. Ishte Perëndia ai që e krijoi njeriun kaq të lig dhe dhe të zvetënuar?

Përgj. Jo; Perëndia e krijoi njeriun të mirë,[20] dhe sipas imazhit të Tij,[21] që është, në drejtësi të vërtetë dhe shenjtëri,që ai të mund të njohi Perëndinë krijuesin e tij në mënyrë të drejtë, ta doje Atë me zemër, dhe të jetojë me Të në bekimin e përjetëshëm pwr ta adhuruar e lavdëruar Atë.[22]

 

 1. Pyet. Prej nga vjen, atëhere, kjo natyre e korruptuar e njeriut?

Përgj. Vjen prej rënies dhe mosbindjes të prinderve tanë të parë, Adamit dhe Evës, në Parajsë,[23] prej ku natyra jonë u bë kaq e korruptuar saqë ne të gjithë jemi të formuar dhe të lindur në mëkat.[24]

 

 1. Por a jemi ne kaq të korruptuar sa të mos jemi fare në gjendje

për të bërë ndonjë të mire dhe plotësisht të prirur ndaj gjithçkaje të ligë?

Përgj. Po, ne vertet jemi tw tillw,[25] në se nuk jemi të rigjeneruar nga Spirti i Perëndisë.[26]

Dita e Zotit 4

Dita e Zotit 4

Shkrimet për tu lexuar: Psalm 103:1-18,

Dalja 32:1-34:17, Nahumi 1:1-8.

 

 1. Pyet. A është Perëndia atëhere, i padrejtë ndaj njeriut kur kërkon prej tij, në Ligjin e Tij atë çfarë ai nuk mundet ta pwrmbushw?

Përgj. Jo aspak,[27] sepse Perëndia e bëri njeriun të aftë për ta pwrmbushw atë,[28] por njeriu, përmes nxitjes së djallit,[29] dhe me anë të mosbindjes së tij të vullnetëshme, e ndau vetveten dhe pasardhesit e tij nga kjo aftësi.[30]

 

 1. Pyet. A do ta durojë Perëndia një mosbindje dhe apostatsi të tillë të kalojë pa u ndëshkuar?

Përgj. Kurrësesi; Ai është tmerrësisht i pakënaqur[31] me mëkatet tona të mëparëshme dhe të tanishme; dhe do ti dënojë ato[32] me një gjykim të drejtë përkohësisht dhe perjetësisht; ashtu siç ka deklaruar Ai, I mallkuar është çdonjeri që nuk vazhdon të bëjë të gjitha gjërat që janë shkruar në librin e ligjit.[33]

 

 1. Pyet. A nuk është Perëndia pra aspak i mëshirshëm?

Përgj. Perëndia është vërtet i mërshirshëm,[34] por Ai është gjithashtu i drejtë;[35] si rrjedhojë drejtësia e Tij kërkon që mëkati i cili është kryer kundër madhështisë së pafundme tw Perëndisë, të dënohet[36] pafundesisht, që është me dënimin[37] e përjetëshëm të trupit dhe shpirtit.

 

 

Dita e Zotit 5

Shkrimet për tu lexuar: Levetiku 4,

Mateu 25, Hebrenjve 10.

 

 1. Pyet. Pra, meqënëse, ne, nga gjykimi i drejtë i Perëndisë, meritojmë dënimin e përkohëshëm dhe të përjetëshëm, nuk ka asnjë mënyrë me anë të së cilës ne ti shpëtojmë dënimit dhe të pranohemi të qëndrojmë persëri nën favorin e Perëndisë?

Përgj. Perëndia dëshiron dhe do tw plotwsojw drejrësinw e Tij,[38] si rrjellim ne duhet që vetë, ose me anë të ndonjë tjetri, ta përmbushim atë plotësisht.[39]

 

 1. Pyet. Por a mundemi ne vetë, ta realizojmë atë?

Përgj. Në asnjë mënyrë,[40] përkundrazi, ne çdo ditë e rrisim borxhin tonë.[41]

 

 1. Pyet. A mund të gjendet diku një krijesë e thjeshtë, e aftë t’a kënaqë[42] këtë gjykim për ne?

Përgj. Jo, sepse, së pari, Perëndia nuk do të dënojë ndonjë krijesë tjetër për mëkatin që njeriu ka kryer;[43] dhe për më tepër, asnjë krijesë e thjeshtë nuk mund të mbajë barrën e zemërimit të perjetëshëm të Perëndisë ndaj mëkatit dhe të çliroje të tjerët prej tij.[44]

 

 1. Pyet. Atëhere, ç’farë lloj ndërmjetësi dhe ç’liruesi, duhet të kërkojmë ne?

Përgj. Dikë i cili është një njeri[45] i vërtetë dhe i drejtë, por më i fuqishëm se të gjitha krijesat, që do të thotë, dikë që është gjithashtu Perëndi. [46]

 

Dita e Zotit 6

Shkrimet për tu lexuar: Psalmi 110, Isaia 53.

 

 1. Pyet. Pse duhet të jetë Ai një njeri i vërtetë dhe i drejtë?

Përgj. Sepse drejtësia e Perëndisë kërkon që, shlyerja për mëkatet të bëhet nga e njëjta natyrë njerëzore,[47] dhe meqënëse kushdo është vetë mëkatar nuk mund të bëjë shlyerje për të tjerët.[48]

 

 1. Pyet. Pse duhet që Ai të jetë gjithashtu njwkohwsisht Perëndi i vërtetë?

Përgj. Me qëllim që me anë të forces së Tij të Perëndishme, Ai të mund të mbajë në natyrën e Tij njerëzore barrën e zemërimit të Perëndisë;[49] dhe që të mund të marrë për ne dhe tw rivendos në ne drejtësi dhe jetë.[50]

 

 1. Pyet. Por kush është ky ndërmjetës i cili është në të njejtën kohë vërtet Perëndi dhe një njeri i drejtë e i vërtetë?

Përgj. Zoti jonë Jezus Krishti,[51] i cili u bë në ne, urtësi nga Perëndia, drejtësi, shenjtërim dhe ç’lirim.[52]

 

 1. Pyet. Nga e dini ju këtë?

Përgj. Nga ungjilli i Shenjtë, të cilin Perëndia Vetë na e zbuloi në Parajsë[53],[54] më pas na e shpalli përmes patriarkëve të shenjtë dhe profetëve,[55] e paralajmëroi me anë të sakrificave[56] dhe ceremonive të tjera të Ligjit; dhe së fundi e përmbushi me anë të të vetmit Bir të Tij të Vetëmlindur [Njëlindur].[57]

 

Dita e Zotit 7

Shkrimet për tu lexuar: Hebrenjve 11,

Veprat 16:11-15, Efesianëve 2:1-10.

 

 1. Pyet. Pasi humbën [vdiqën] në Adamin, a janë të gjithë njerëzit atëhere të shpëtuar nga Krishti?

Përgj. Jo,[58] vetëm ata që u shartuan në Të, dhe morrën të gjitha përfitimet e Tij, përmes një besimi të vërtetë.[59]

 1. Pyet. Ç’farë është besimi i vërtetë?

Përgj. Besimi i vërtetë nuk është vetëm nje njohuri e sigurtë,[60] me të cilën unë e mbaj si të vërtetë të gjithë atë që Perëndia na e ka zbuluar neve në fjalën e Tij, por gjithashtu një siguri[61] e patundur për të cilën Shpirti i Shenjtë[62] punon në zemrën time[63] me anë të Ungjillit, që jo vetëm tek të tjerët, por edhe tek unë gjithashtu, është dhënë lirisht nga Perëndia, thjesht nga hiri, vetëm për hatër të meritave të Krishtit,[64] faljen e mëkateve,[65] drejtësinë dhe shpëtimin[66] e përjetëshëm.

 

 1. Pyet. Ç’farë është e nevojëshme atëhere, për një të Krishterë të besojë?

Përgj. Gjithçka që na është premtuar në Ungjill,[67] të cilat nenet e besimit tonë katolik [të përgjithëshem]e të padiskutueshëm [padyshueshëm] Kristian na e mësojnë në një përmbledhje.

 

 1. Pyet. Cilat janë këto nene?

Përgj.

Unë besoj në Perëndinë Atin e Gjithëpushtetshëm, Krijuesin e qiellit dhe të tokës.

Dhe në Jezus Krishtin, Birin e tij të vetëmlindurin, Zotin tonë;

I cili u mbars nga Fryma e Shenjtë, u lind nga Virgjëresha Mari;

I cili vuajti nën Pontius Pilate, u kryqëzua, vdiq e u varros, Ai zbriti në ferr;

Ditën e tretë Ai u çua prej së vdekurish;

U ngjit në parajsë dhe ulet në krahun e djathtë të Perëndisë, Atit të Gjithpushtetshëm;

Prej nga do të vijë të gjykojë të gjallët e të vdekurit.

Unë besoj në Frymën e Shenjtë;

Besoj në Kishën e Shenjtë të Përgjithshme, bashkësinë e shenjtorëve;

Faljen e mëkateve,

Ngjalljen e trupit

Dhe jetën e përjetëshme. Amen.

 

Dita e Zotit 8

Shkrimet për tu lexuar: Hebrenjve 1:1-4,

Gjoni 1:1-18, Zanafilla 18, Mateu 28:18-20.

 

 1. Pyet. Si janë të ndara këto nene?

Përgj. Në tre pjesë: e para është për Perëndinë Atë dhe krijimin tonë;[68] e dyta për Perëndinë Bir the çlirimin tonë;[69] e treta për Perëndinë Shpirtin e Shenjtë dhe shenjtërimin tonë.[70]

 

 1. Pyet. Meqënëse është vetëm një Qënie hyjnore,[71] pse flisni sikur janë tre, Ati, Biri, dhe Fryma i Shenjtë?

Përgj. Sepse Perëndia e ka zbuluar Vetveten në Fjalën e Tij[72] që këta tre persona të veçantë janë Një, Perëndi i vërtetë dhe i përjetëshëm.

 

Dita e Zotit 9

Shkrimet për tu lexuar: Mateu 14:15-21,

Gjoni 2:1-11, 2 Pjetrit 3:1-13.

 

 1. Pyet. Çfarë besoni ju kur thoni: Unë besoj në Perëndinë Atin, të Plotëfuqishmin, Bërësin e Qiellit e të Tokës?

Përgj. Që Ati i Përjetëshëm i Zotit tonë Jezus Krishtit, (i cili nga asgjëja bëri qiellin e tokën me çdo gjë që është në to,[73] i cili gjithashtu i mban dhe drejton ato me anë të këshillës dhe providences të përjetëshme të Tij[74]) është për hatër të Krishtit Birit të Tij edhe Perëndia e Ati im; në të cilin unë kaq besoj dhe mbwstetwm saqë nuk kam pikë dyshimmi që Ai do të më sigurojë të gjitha gjërat e nevojëshme për trupin dhe shpirtin;[75] dhe për më tepër, çfarëdo të keqe ai do të dërgojë mbi mua në këtë luginë lotësh, Ai do ta kthejë në të mirën time;[76] sepse Ai është në gjendje ta bëjë atë, duke qënë Perëndi i plotfuqishëm[77] dhe i vullnetëshëm;  duke qenw një Atë besnik.[78]

 

Dita e Zotit 10

Shkrimet për tu lexuar: Bes.Rip 28,

Zanafilla 37; 39-46; 50:15-21; Romakëve 8:28.

 

 1. Pyet. Çfarë kuptoni ju me providencë të Perëndisë?

Përgj. Forca e gjithëfuqishëme dhe e kudogjendur e Perëndisë,[79] me të cilën, si të ishte me dorën e tij, Ai ende mban qiellin e tokën, të gjitha krijesat,[80] dhe kështu drejton ato që [jeshilojnë e lulëzojnë], shiun dhe thatwsirwn, vitet e mbara dhe shterpë, ushqimin e pijen,[81] shëndetin dhe sëmundjet,[82] pasurinë e varfërinë,[83] po, të gjitha gjërat nuk vijnë nga shansi por nga dora e Tij atërore.[84]

 

 1. Pyet. Çfarë përfitimi kemi ne, të dimë që Perëndia i ka krijuar, dhe me anë të providencës së Tij i mban të gjitha gjërat?

Përgj. Që ne të mund të jemi të durueshëm në vështirësi,[85] falenderues në përparime,[86] dhe me shikimin në ardhen të mund të kemi mirëbesimin në Perëndinë dhe Atin tonë besnik,[87] që asnjë krijesë nuk do të mund të na ndajë ne nga dashuria e Tij,[88] sepse të gjitha krijesat janë në dorën e Tij, dhe pa vullnetin e TIj ato as nuk mund të lëvizin.[89]

 

Dita e Zotit 11

Shkrimet për tu lexuar: Kolosianëve 2; Romakëve 3:9-31.

 

 1. Pyet. Pse Biri i Perëndisë është quajtur Jezus, që do të thotë Shpëtimtar?

Përgj. Sepse Ai na çliron dhe shpëton nga të gjitha mëkatet tona;[90] dhe sepse ne nuk duhet tw kerkojmw, dhe as nuk do tw mund tw gjejmw shpëtim në ndonjë tjetër.[91]

 

 1. Pyet. A mund të besojë atëhere, një besimtar, në të vetmin Shpëtimtar Jezus, duke kërkuar e bazuar shpëtimin dhe mirëqënien nw shenjtwt, në veten e tyre, ose në dikë tjetër?

Përgj. Ata nuk besojnë, edhe pse ata mburren për Të me fjalë, në vepra ata e mohojnë të vetmin Shpëtimtar;[92] sepse njëra prej dy gjërave eshte e vërtetë: ose Jesusi nuk është një Shpëtimtar i plotë, ose ata që përmes një besimi të vërtetë e marrin këtë shpëtimtar, duhet të gjejnë në Të, të gjitha gjerat e nevojëshme për shpëtimin e tyre.[93]

 

Dita e Zotit 12

Shkrimet për tu lexuar: Dalja 29:1-9,

1 Samuelit 13:1-14, Romakëve 12:1-8.

 

 1. Pyet. Pse Ai quhet Krisht, që do të thotë i Vajosuri?

Përgj. Sepse Ai është caktuar[94] nga Perëndia Ati, dhe lyer me Shpirtin e Shenjtë,[95] të jetë Profeti dhe Mësuesi[96] më i lartë, i cili na ka zbuluar neve plotësisht qwllimin e fshehur dhe vullnetin e Perëndisë për çlirimin tonë; të jetë i vetmi Prift i Lartë[97] i yni, i cili me anë të sakrificës së trupit të Tij na çliroi dhe bën ndërmjetësim të vazhdueshem për ne tek Ati;[98] të jetë Mbreti[99] ynë i përjetëshëm, i cili na qeveris neve me anë të Fjalës dhe Frymws të Tij, dhe na mbron e ruan[100] neve në shpëtimin e blerw për ne.

 

 1. Pyet. Por përse quheni i Krishterë?

Përgj. Sepse me anë të besimit unë jam një anëtar i Krishtit,[101] e si rrjellim një pjesëmarrës në vajosjen e Tij,[102] që unë të mund të rrëfej emrin e Tij,[103] të sjell vetveten si një sakrificë e gjallë e falenderimit për Të,[104] dhe me një ndërgjejge të lirë e të mirë të luftojë kundër mëkatit dhe Satanit në këtë jetë,[105] dhe pas kësaj të mbretëroj me të përjetësisht mbi çdo krijesë.[106]

 

Dita e Zotit 13

Shkrimet për tu lexuar: Isaia 7:10-14, 9:1-7,

Hebrenjve 2:5-18.

 

 1. Pyet. Pse Krishti wshtw quajtur Biri i Vetëmlinduri i Përëndisë kur edhe ne jemi gjithashtu bij të Perëndisë?

Përgj. Sepse Krishti vetëm eshtë Biri i përjetshëm dhe i natyrshëm i Perëndisë;[107] ne jemi fëmijë të Perëndisë nga adoptimi, përmes hirit, dhe për shkak të Krishtit.[108]

 

 1. Pyet. Pse e quani Atë “Zoti ynë”?

Përgj. Sepse Ai na ka çliruar ne, trupin dhe shpirtin, nga i gjithë mëkati ynë, dhe jo me ar dhe argjend, por me gjakun e Tij të çmuar,[109] Ai na ka çliruar gjithashtu nga fuqia e djallit dhe na ka bërë ne pronë të Tij.

 

 

Dita e Zotit 14

Shkrimet për tu lexuar: Psalm 110,

Mateu 1:1-25, Luka 1:26-55.

 

        Pyet. Ç’kuptojmë me “Ai u ngjiz nga Fryma e Shenjtë, u lind nga virgjëresha Mari”?

Përgj. Biri i përjetëshëm i Perëndisë, i cili është dhe do të vazhdojë të jetë përjetësisht Perëndi,[110] mori një natyrë të plotë njerëzore prej mishi e gjaku nga virgjëresha Mari,[111] përmes punës së Frymës së Shenjtë,[112] me qëllim që të bëhet fara e vërtetë e Davidit,[113] i ngjashwm me vwllezwrit e Tij nw çdo gjw, me pwrjashtim tw mwkatit.[114]

 

 1. Pyet. Çfarë përfitohet nga ngjizja e shenjtë dhe lindja e Krishtit?

Përgj. Ai bëhet kështu Ndërmjetësi[115] ynw dhe me inoçencën e shenjtërinë e Tij të përsosur mbulon mëkatin tim përpara Perëndisë,[116] mëkat në të cilin unë jam ngjizur dhe lindur.

 

Dita e Zotit 15

Shkrimet për tu lexuar: Gjoni 17, 10:1-30.

 

 1. Pyet. Ç’kuptojmë me “Ai vuajti”?

Përgj. Gjatë gjithë kohës që Ai jetoi në tokë dhe veçanërisht gjatë fundit të jetës së Tij këtu, mbajti në trupin dhe në shpirtin e tij zemërimin e Perëndisë kundër mëkatit të të gjithë racës njerëzore,[117] në mënyrë që përmes vuajtjes të Tij si e vetmja sakrificë shlyerse,[118] Ai të mund të çlironte trupin dhe shpirtin tonë nga dënimi i përjetshëm dhe të fitonte për ne favorin e Perëndisë, jetën e drejtë dhe të përjetëshm.

 

 1. Pyet. Pse Krishti vuajti nën gjykimin e Pontit Pilat?

Përgj. Me qëllim që edhe pse i pafajshëm, të mund të dënohej nga një gjykatës i përkohëshëm,[119] duke na çliruar kështu nga gjykimi i rreptë i Perëndisë së Përjetëshëm, gjykim ndaj tw cilit ne jemi tw pambrojtur.[120]

 

 1. Pyet. Pse ishte e rëndësishme që Ai të vdiste në kryq dhe jo nga ndonjë vdekje tjetër?

Përgj. Vdekja në kryq ishte mallkim nga Perëndia, Krishti duke marrë përsipër një vdekje të tillë, morri përsipër mallkimin që shtrihej mbi mua.[121]

 

Dita e Zotit 16

Shkrimet për tu lexuar: 2 Selanikasve 1:3-12,

Romakëve 3:19-28, Marku 9:38-50.

 

 1. Pyet. Pse ishte e domosdoshme që Krishti ta nënshtronte Veten deri në vdekje?

Përgj. Sepse sipas arsyes së drejtësisë dhe të vërtetës së Perëndisë,[122] për mëkatet tona mund të paguhet vetëm përmes vdekjes së Birit të Perëndisë.[123]

 

 1. Pyet. Pse u varros Ai?

Përgj. Për të provuar që Ai ishte me të vërtetë i vdekur.[124]

 

 1. Pyet. Përse duhet që edhe ne të vdesim tani që Krishti ka vdekur për ne?

Përgj. Vdekja jonë nuk është pagesë për mëkatet tona, por vetëm vdekje[125] ndaj mëkatit dhe hyrje në jetën e përjetëshme.[126]

 

 1. Pyet. Ç’farë përfitimesh të tjera marrim ne nga sakrifica dhe vdekja e Krishtit në kryq?

Përgj. Përmes fuqisë së Tij, njeriu i vjetër në ne është kryqëzuar, vdekur dhe varrosur me Të,[127] me qëllim që dëshirat e liga të mishit të mos mbretërojnë mbi ne,[128] dhe ne ti a ofrojmë veten tonë Atij si një sakrificë falenderimi.[129]

 

 1. Pyet. Pse thuhet që Ai zbriti në ferr?

Pyet. Me qëllim që në tundimet e mia më të mëdha, unë të jem i sigurtë, dhe me këtë të ngushëlloj plotësisht vetveten, që Zoti im Jezus Krisht më ka çliruar mua nga ankthi dhe tortura e ferrit përmes ankthit të Tij të parrëfyeshëm, dhimbjes, tmerrit, agonisë së tejskajëshme në të cilën u zhyt gjatë të gjitha vuajtjeve të Tij dhe veçanërisht ato të kryqit.[130]

 

Dita e Zotit 17

Shkrimet për tu lexuar: 1 Korintasve 15:1-28,

Gjoni 5:19-29.

 

 1. Pyet. Ç’farë na jep neve ringjallja e Krishtit?

Përgj. Së pari, përmes ringjalljes së tij Ai ka mposhtur vdekjen për të na bërë ne pjesëmarrës së drejtësisë të cilën Ai e bleu për ne përmes vdekjes sw Tij,[131] së dyti përmes fuqisë së tij ne jemi ngritur për një jetë të re,[132] dhe së treti, ringjallja e Krishtit është për ne një garanci e sigurtë e ringjalljes sonë.[133]

 

Dita e Zotit 18

Shkrimet për tu lexuar: Veprat 1:1-11,

Kolosianëve 1:13-23, 1 Korintasve 15:25-28.

 

 1. Pyet. Si duhet ti kuptojmë fjalët “Ai u ngjit në qiell”?

Përgj. Që Krishti, përpara syve të dishepujve të tij, u morr lart për në qiell ku edhe do të vazhdojë të jetë për të mirën tonë, derisa Ai të vijë përsëri për të gjykuar të gjallë e të vdekur.

 

 1. Pyet. Por a nuk është atëhere Krishti me ne deri në fund të botës ashtu siç Ai na e pat premtuar?

Përgj. Krishti është me të vertetë njeri dhe me të vërtetë Perëndi, përsai përket natyrës njerëzore, Ai nuk është më në tokë, por si Perëndi, përmes madhështisë, hirit dhe Shpirtit, Ai nuk është në asnjë moment larg nesh.

 

 1. Pyet. Por nëse natyra e Tij njerëzore nuk është e pranishme kudo ku është natyra Hyjnore, a nuk janë ato të ndara nga njëra tjetra?

Përgj. Jo aspak, për shkak se natyra Hyjnore është e pa kufizueshme dhe e kudo gjendëshme, dhe si rrjellim ajo shtrihet përtej kontureve të natyrës njerëzore duke qenë në të njejtën kohë në të dhe e bashkuar me të.

 

 1. Pyet. Çfarë avantazhi ka për ne ngritja e Krishtit në qiell?

Përgj. Së pari, Ai qëndron si Avokati ynë përpara Atit, së dyti, ngjitja e Tij me një trup njerëzor është një garanci e sigurtë që Ai si Krey ynë, do të na marrë edhe ne, anëtarët e Tij lart atje ku Ai është; së treti, Ai kështu mund të na dërgojë Frymën e Tij si një kapar, me fuqinë e së cilës ne kërkojmë gjërat që janë lart, ku Krishti është, i ulur në anë të djathtë të Atit, dhe jo gjërat e kësaj bote.

 

Dita e Zotit 19

Shkrimet për tu lexuar: Kolosianëve 1:9-20,

Efesianëve 4:1-16, Mateu 25:31-46.

 

 1. Pyet. Pse thuhet që Ai është i ulur në anën e djathtë të Perëndisë Atë?

Përgj. Sepse për këtë arsye edhe Krishti u ngjit në qiell, që Ai të shfaqet atje si Krey i Kishës së Tij, përmes së cilit Ati qeveris të gjitha gjërat.

 

 1. Pyet. Ç’farë përfitohet nga lavdia e Krishtit, Kreut tonë?

Përgj. Së pari, Ai derdh mbi ne, anëtarët e Tij, përmes Frymës së Tij të Shenjtë dhurata qiellore; gjithashtu Ai na ruan dhe na mbron përmes fuqisë së Tij kundrejt ç’do lloj armiku.

 

 1. Pyet. Ç’farë ngushëllimi është për ty ardhja e Krishtit për të gjykuar të gjallë e të vdekur?

Përgj. Gjatë gjithë vuajtjes dhe persekutimit tim, me kokën e ngritur lart, unë do të shikoj për të njëjtin Person i cili më parë ia ka ofruar veten e Tij gjykimit të Perëndisë për mua duke larguar nga unë të gjithë mëkatin, dhe që do të vijë nga qielli si Gjykatës për të hedhur në dënimin e përjetëshëm armiqtë e mi dhe të Tij, por që do të më marrë mua dhe të zgjedhurit e tjerë të Tij me vete në gëzimin dhe lavdinë qiellore.

 

Dita e Zotit 20

Shkrimet për tu lexuar: 1 Korintasve 12:1-27,

Gjoni 14:16-26, 15:26-16:15, Romakëve 8:1-17.

 

 1. Pyet. Cili është besimi ju mbi Frymën e Shenjtë?

Përgj. Së pari, që Ai është i vërtetë dhe i bashkë-përjetëshëm me Atin dhe Birin, së dyti, që Ai më është dhënë mua për të më bërë me anë të besimit të vërtetë pjesëmarrës të Krishtit dhe përfitimeve të TIj, për të më ngushëlluar mua, dhe për të qëndruar me mua përgjithmonë.

 

Dita e Zotit 21

Shkrimet për tu lexuar: Mateu 16:13-28,

Efesianëve 2:11-22, Veprat 20:17-32.

 

 1. Pyet. Ç’farë besoni ju përsa i përket kishës së shenjtë katolike?

Përgj. Që Biri i Perëndisë, mbledh, mbron dhe ruan nga e gjithë raca njerëzore, që nga fillimi deri në fund të botës, për veten e Tij, përmes Frymës dhe Fjalës së Tij, në unitetin e besimit të vërtetë, një Kishë të zgjedhur për jetën e përjetëshme; dhe që unë jam dhe do të mbetem gjithmonë një anëtar i gjallë i saj.

 

Shkrimet për tu lexuar: Veprat 8:4-24,

1 Korintasve 12:12-27, 1 Pjetrit 1.

 

 1. Pyet. Ç’farë kuptoni ju me bashkimin e shenjtorëve?

Përgj. Së pari, besimtarët, të gjithë dhe çdo njëri, si amëtarë të Krishtit, janë pjesëmarrës të Tij, të thesareve dhe dhuratave të Tij; së dyti, çdo njëri duhet ta shikoje veten si të lidhur për të përdorur dhuntitë e tij me gadishmëri dhe gëzim për shpëtimin e anëtarëve të tjerë.

 

 1. Pyet. Ç’farë besoni ju përsa i përket faljes së mëkateve?

Përgj. Që Perëndia për hir të Krishtit nuk do ta kujtojë më mëkatin tim dhe as natyrën time mëkatare kundrejt së cilës mua më duhet të luftoj gjatë gjithë jetës time; përkudrazi Ai hirshëm do të më falë drejtësinë e Krishtit në mënyrë që unë kurrë të mos përfundoj nën dënim.

 

Dita e Zotit 22

Shkrimet për tu lexuar: 1 Korintasve 15:12-19,

2 Korintasve 5:18, Filipianëve 1:21-24.

 

 1. Pyet. Ç’farë ngushëllimi të ofron “ringjallja e trupit”?

Përgj. Pas kësaj jetë, jo vetëm shpirti im do të merret për tek Krishti, Kreu i saj, por edhe ky trup, i ngritur përmes fuqisë së Krishtit, do të bashkohet përsëri me trupin dhe do të bëhet i ngjashëm me trupin plot lavdi të Tij.

 1. Pyet. Çfarë ngushëllimi gjeni ju në doktrinën e jetës së përjetëshme?

Përgj. Që tani unë ndjej në zemrën time fillimin e gëzimit të përjetëshëm, pas kësaj jete unë do të zotëroj një hare të përsosur të tillë sa që a syri nuk e ka parë dhe as veshi nuk e ka dëgjuar dhe as zemra e ndonjë njeriu nuk e ka ndjerë, – e tillë sa të bëjë këdo të lavdërojë Zotin përgjithmonë.

 

Dita e Zotit 23

Shkrimet për tu lexuar: Romakëve 3:19-26, 6, 7, Gjoni 1:1-18.

 

 1. Pyet. Por ç’farë dobie ke nëse beson të gjitha këto?

Përgj. Të qënit i drejtë në Krisht përpara Perëndisë, dhe një trashëgimtar në jetën e përjetëshme.

 

 1. Pyet. Si mund të jesh i drejtë përpara Perëndisë?

Përgj. Vetëm përmes besimit të vërtetë në Jezus Krisht. Që do të thotë se edhe pse ndërgjegja ime më akuzon mua për mëkatin tim të rëndë kundër të gjitha urdhëresave të Perëndisë, dhe për mos mbajtjen e asnjërës prej tyre, që gjithashtu vazhdoj të jem i prirur kundrejt gjithçkaje të ligë, Perëndia, jo për meritat e mia, por thjesht nga hiri, më dhuron dhe më vesh mua shlyerjen e përsosur, drejtësinë dhe shenjtërinë e Krishtit, sikur të mos kisha patur apo kryer kurrë mëkat, por të kisha ofruar të gjithë binjen që Krishti ka ekzekutuar për mua; nëse unë e pranoj me një zemër besuese një dhuratë të tillë.

 

 1. Pyet. Pse deklaroni të jeni i drejtë vetëm përmes besimit?

Përgj. Jo se unë pranohem nga Perëndia përmes vlerës së besimit tim, por sepse është shpagimi, drejtësia, dhe shenjtëria e Krishtit që përbën drejtesinë time përpara Perëndisë, të cilën umë mund ta marr dhe ta bëj timen vetëm përmes besimit.

 

Dita e Zotit 24

Shkrimet për tu lexuar: Psalm 14, Mateu 6:1-18,

7:15-27, 25:31-46, Filipianëve 3:1- 16.

 

 1. Pyet. Por përse nuk mund të jenë veprat tona të mira, pjesërisht apo plotësisht, drejtësia jonë përpara Perëndisë?

Përgj. Sepse që drejtësia jonë ti qëndrojë gjyqit të Perëndisë, duhet të jetë absolutisht e përsosur dhe plotësisht në përputhje me ligjin hyjnor, ndërsa veprat apo punët tona më të mira janë të mangëta dhe të fëlliqura me mëkat.

 

 1. Pyet. Çfarë? Veprat tona të mira nuk meritojnë asgjë, dhe përsëri Perëndia do ti shpërblejë ato në këtë jetë dhe në atë që do të vijë?

Përgj. Ky shpërblim nuk vjen nga merita por nga hiri.

 

 1. Pyet. Por a nuk i bën kjo doktrinë njerëzit më të pakujdesëshëm dhe përdhosës?

Përgj. Jo, sepse është e pamundur që ata të cilët janë rrënjosur në Krisht përmes besimit, të mos lidhin frytet e falenderimit.

 

Dita e Zotit 25

Shkrimet për tu lexuar: Romakëve 10:17, 1 Korintasve 1:26-32,

Zanafilla 17:1-14, Kolosianëve 2:11-12.

 

 1. Pyet. Nga vjen atëhere, ky besim, si e vetmja gjë që na bën ne pjesëmarrës të Krishtit dhe bekimeve të Tij?

Përgj. Nga Fryma e Shenjtë i cili e prodhon atë në zemrat tona përmes predikimit të ungjillit të shenjtë, dhe e konfirmon atë përmes marrjes së sakramenteve të shenjta.

 

 1. Pyet. Çfarë janë sakramentet?

Përgj. Skramentet janë shenja dhe vula të shenjta, të caktuara nga Perëndia, përmes përdorimit të së cilave Ai na e deklaron dhe vulos plotësisht premtimin e ungjillit; që Ai do të na dhurojë heqjen e mëkateve dhe jetën e përjetëshme për hir të sakrificës së Krishtit në kryq.

 

 1. Pyet. A janë dhënë nga Perëndia Fjala dhe Sakramentet për ta drejtuar besimin tonë drejt sakrificës në kryq të Jezus Krishtit si e vetmja bazë e shpëtimit tonë?

Përgj. Po, vërtet; sepse Fryma e shenjtë na mëson në Ungjill dhe na siguron përmes Sakramenteve që i gjithë shpëtimi unë qëndron mbi të fundit sakrificë të Krishtit të realizuar për ne në kryq.

 

 1. Pyet. Sa Sakramente ka vendosur Krishti në besëlidhjen apo dhiatën e re?

Përgj. Dy: Pagëzimi i shenjtë dhe Darka e shenjtë.

 

Dita e Zotit 26

Shkrimet për tu lexuar: Romakëve 6:1-7,

1Pjetrit 3:18-22, Veprat 2:38-39, Mateu 28:18-20.

 

 1. Pyet. Si deklarohet dhe vuloset në ju, në pagëzimin e shenjtë, pjesëmarrja juaj në sakrificën e Krishtit në kryq?

Përgj. Krishti ka caktuar këtë larje të jashtëme me ujë dhe ka shtuar premtimin që unë jam i larë me gjakun dhe Frymës së Tij nga ndotja e shpirtit tim, pra, nga i gjithë mëkati im, ashtu siç edhe ndotja e trupit lahet përmes ujit.

 

 1. Pyet. Çfarë do të thotë të jesh i larë nga gjaku dhe Fryma e Krishtit?

Përgj. Të kesh faljen e mëkateve nga Perëndia përmes hirit, për hater të gjakut të Krishtit, të cilin Ai e derdhi për ne në sakrificën e kryqit; dhe gjithashtu të përtëritur nga Fryma e Shenjtë, të shenjtëruar për të qenë anëtartë të Krishtit, duke vdekur gjithmonë e më shumë ndaj mëkatit e duke jetuar jetë të shenjta e të paqortueshme.

 

 1. Pyet. Ku na siguron Krishti që përmes larjes me ujë të pagëzimi ne jemi larë me gjakun dhe Frymën e Tij?

Përgj. Në institjucionalizimin e pagëzimit në të cilin thuhet: “Shkoni , pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,” (Mateu 28:19), “Ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar” (Marku 16:16). Ky premtim përsëritet gjithashtu atje ku Shkrimi i Shenjtë e quan pagëzimin si larje e ripërtëritjes dhe larje nga mëkatet, Titit 3:5; Veprat 22:16.

 

Dita e Zotit 27

Shkrimet për tu lexuar: Zanafilla 17, Veprat 2:39,

Galatasve 3:23-29, Kolosianëve 2:11-12.

 

 1. Pyet. A është atëhere, larja e jashtëme me ujë, në vetvete, larja nga mëkatet?

Përgj. Jo, sepse vetëm gjaku i Jesus Krishtit dhe Fryma e Shenjtë na pastrojnë nga të gjitha mëkatet.

 

 1. Pyet. Përse atëhere, Fryma e Shenjtë e quan pagëzimin larje e ripërtëritjes dhe larje nga mëkatet?

Përgj. Perëndia flet kështu jo pa qëllim, me mprehtësi Ai na mëson me anë të tij, që ështu siç edhe ndotja e trupit largohet nga uji, po kështu mëkatet tona janë larguar nga gjaku dhe Fryma e Jezus Krishtit; veçanërisht Ai na siguron përmes këtij zotimi dhe shenje që ne jemi shpirtërisht të pastruar nga mëkati ynë po ashtu siç edhe jemi të larë nga jashtë me ujë.

 

 1. Pyet. A duhet të pagëzohen foshnjet gjithashtu?

Përgj. Po, sepse ato, ashtu sikurse të rriturit, janë përfshirë në besëlidhjen e Kishës së Perëndisë, dhe meqenëse çlirimi nga mëkati si edhe Fryma e Shenjtë, Autori i besimit, u janë premtuar atyre përmes gjakut të Krishtit jo më pak se të rriturve, duhet të pagëzohen si një shenjë e besëlidhjes, ata duhet ti shtohen (transplatohen) Kishës së Krishtit dhe të dallohen nga fëmijët e jobesimtarëve ashtu siç bëhej në besëlidhjen e vjetër përmes rrethprerjes, e cila edhe u zëvendësua në besëlidhjen e re me pagëzimin.

 

Dita e Zotit 28

Shkrimet për tu lexuar: Marku 14:22-24,

1 Korintasve 10:16-17, 11:23-25, Hebrenjve 10:10-12.

 

 1. Pyet. Si nënkuptohet dhe vuloset në ju, gjatë darkës së shjenjtë, pjesëmarrja juaj në sakrificën e Krishtit, dhe të dobive të saj, të përfunduar në kryq?

Përgj. Krishti më ka urdhëruar mua dhe të gjitha besimtarët të ha nga kjo bukë dhe të pi nga kjo kupë në përkujtim të Tij duke shtuar këto premtime: së pari, ashtu siç e shoh me sytë e mi bukën e Zotit të thyhet për mua dhe kupën të më jepet, po aq vërtetësisht trupi i Tij u ofruan dhe u copëtua e gjaku i Tij u derdh në kryq për mua; e më tej, me trupin e Tij të kryqëzuar e gjakun e derdhur, Ai ushqen dhe kuron shpirtin tim për në jetën e përjetëshme po aq vërtetësisht saç edhe unë marr nga dora e klerikut dhe e shijoj në gojë bukën dhe kupën e Zotit si një shenjë e sigurtë e trupit dhe gjakut të Krishtit.

 

 1. Pyet. Çfarë është të hash trupin e kryqëzuar dhe të pish gjakun e derdhur të Krishtit?

Përgj. Eshtë jo vetëm përqafimi me një zemër besuese e të gjitha vuajtjeve dhe vdekjes së Krishtit, e si rrjellim marja e faljes së mëkateve e jetës së përjetëshme, por edhe bashkimi gjithnjë e më shumë me trupin e Tij të shenjtë, me anë të Frymës së Shenjtë i cili është në Krishtin dhe në ne, duke bërë që edhe pse Krishti është në qiell e ne në tokë, ne të jemi, sido që të jetë, mishi i mishit të TIj dhe kockë e kockës së Tij dhe jetojmë e qëverisemi nga e njëjta Frymë ashtu siç pjesët e një trupi qeverisen nga i njëjti shpirt.

 

 1. Pyet. Ku e ka premtuar Krishti që Ai do të ushqejë dhe kurojë shpirtin e besimtarëve me trupin dhe gjakun e Tij po aq vërtetësisht saç edhe ata hanë bukën dhe pinë kupën?

Përgj. Në institjucionalizimin e darkës në të cilën lexojmë: “Se Zoti Jezus, në atë natë që po tradhëtohej, mori bukën dhe, si falenderoi, e theu dhe tha: merrni hani, ky është trypi im që është thyer për ju,bëni këtë në përkujtimin Tim. Gjithashtu, pas darkës, mori edhe kupën duke thënë: Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun Tim, bëni këtë sa herë që të pini, në përkujtimin tim. Sepse sa herë të hani nga kjo bukë ose të pini nga kjo kupë, ju shpallni vdekjen e Zotit derisa Ai të Vijë.” 1 Kor 11:23-26. Ky premtim përsëritet nga Shën Pali aty ku ai thotë: “Kupa e bekimit, që ne bekojmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në gjakun e Krishtit? Buka që ne thyejmë, a nuk është vallë pjesëmarrje në trupin e Krishtit? Sepse ne të shumtit, jemi një bukë, një trup, sepse të gjithë marrim pjesë në të vetmen bukë.” 1 Kor 10:16,17.

 

Dita e Zotit 29

Shkrimet për tu lexuar: 1 Korintasve 10:2-4, Gjoni 6:26 –59.

 

 1. Pyet. Atëhere, a shndërrohet buka dhe vera në trupin dhe gjakun e vërtetë të Krishtit?

Përgj. Jo; sepse ashtu siç uji gjatë pagëzimit nuk shnërrohet në gjakun e Krishtit, e as nuk është në vetvete larja nga mëkatet, po ashtu edhe buka përgjatë darkës së Zotit nuk shndërrohet në trupin real të Krishtit, sepse janë vetëm një shenjë dhe konfirmim hyjnor, edhe pse mjaft këndëshën e përshtatëshëm për natyrën dhe cilësitë e sakramenteve është quajtur trupi i Krishtit Jezus.

 

 1. Pyet. Pse atëhere, e quan Krishti bukën si trupin e Tij, dhe kupën si gjakun e TIj ose bersëlidhjen e re në gjakun e TIj, dhe Pali, një bashkësi e trupit dhe gjakut të Krishtit?

Përgj. Krishti i quan ato kështu jo pa qëllim; me anë të së cilës jo vetëm të na mësojë që ashtu siç buka dhe vera mbajnë gjallë këtë jetë të përkohëshme, po ashtu edhe trup i Tij i kryqëzuar dhe gjaku i derdhur janë ushqimi dhe pija e vërtetë i shpirtrave tanë për në jetën e përjetëshme; dhe jo vetëm kaq, por përmes këtyre shenjave vizive(?), Ai na siguron se, po ashtu siç ne e marrim përmes gojës së trupit këto shenja të shenjta në përkujtimin e Tij, ne jemi me të vërtetë pjesëmarrës të trupit e gjakut të Tij të vërtetë, përmes veprimit të Frymës së Shenjtë në ne, dhe që të gjitha vuajtjet dhe bindja e Tij janë po aq shumë tonat sikur të kishim vuajtur vetë dhe të kishim bërë shlyrjen tek Perëndia për mëkatet tona.

 

Dita e Zotit 30

Shkrimet për tu lexuar: Hebrenjve 8

 

 1. Pyet. Ku qëndron ndryshimi ndërmjet Darkës së Zotit dhe meshës së Papës?

Përgj. Darka e Zotit na dëshmon neve; që ne kemi falje të plotë për të gjitha mëkatet tona përmes së vetmes sakrificë të Jesus Krishtit të cilën Ai Vetë e ka realizuar në kryq; dhe që përmes Frymës së Shenjtë ne jemi shartuar në Krisht, natyra njerëzore e të cilit nuk është në tokë por në qiell, në anën e djathë të Perëndisë Atit të Tij duke pranuar adhurimet tona; ndërsa mesha, përkundrazi, na mëson që të gjallët e të vdekurit nuk e kanë faljen e mëkateve përmes vuajtjes së Krishtit nëse Krishti nuk u ofrohe atyre për ditë përmes priftërinjëve; që trupi i vërtetë i Krishtit është prezent në formën e bukës dhe verës dhe si rrjellim duhet adhuruar në ato. Kështu mesha në vetvete, nuk është asgjë tjetër veçse një mohim i të vetmes sakrificë dhe dëshirë të Jezus Krishtit, dhe një idhujtari e mallkuar.

Shkrimet për tu lexuar: 1 Korintasve 10:19-22, 11:17-34.

 

 1. Pyet. Për kë është dhënë Darka e Zotit?

Përgj. Për të gjitha ata që janë vërtetë të pakënaqur me vetveten për mëkatet e tyre por që besojnë se u janë falur për hir të Krishtit, dhe që dobësitë e mbetura të tyre janë mbuluar nga dashuria dhe vdekja e Tij; e për të gjitha ata që dëshirojnë më shumë e më shumëtë forcojnë besimin dhe përmirësojnë jetët e tyre. Ndërsa hipokritët dhe të tjerë si ata që nuk kthehen tek Perëndia me zemra të sinqerta, hanë dhe pinë dënimin e vetvetes.

 

 1. Pyet. A duhet tu lejohet darka atyre që përmes rrefimit dhe veprave të tyre e shfaqin vetveten të jenë mosbesues dhe të paperëndishëm?

Përgj. Jo; sepse në këtë mënyrë besëlidhja e Perëndisë do të përdhosej dhe zemërimi i Tij do të ndizej kundrejt të gjithë bashkësisë; si rrjellim, Kisha Kristiane është e detyryar që sipas urdhëresave të Krishtit dhe apostujve të Tij, të përjashtojë persona të tillë përmes çelësave të mbretërisë së qiellit derisa ata të shfaqin ndryshime të jetës.

Shkrimet për tu lexuar: Mateu 16:17-20, 18:15-20,

Hebrenjve 13:17, Titi 1:5-9.

 

 1. Pyet. Çfarë janë çelësat e mbretërisë së qiellit?

Përgj. Predikimi i ungjillit të shenjtë, disiplinimi në kishë ose shkishërimi nga Kisha e Krishterë. Me anë të këtyre të dyjave, mbretëria e qiellit hapet për besimtarët dhe mbyllet për jobesimtarët.

 

 1. Pyet. Si hapet dhe mbyllet mbretëria e qiellit përmes predikimit të ungjillit të shenjtë?

Përgj. Duke deklaruar dhe dëshmuar hapur, sipas urdhëresës së Krishtit, besimtarëve, një dhe të gjithëve, kurdoherë që ata e pranojnë premtimin e ungjillit me besim të vërtetë, të gjitha mëkatet do tu falen nga Perëndia për hir të meritave të Krishtit; në të kundërt, duke deklaruar dhe dëshmuar të gjithë jobesimtarëve e të tjerëve që nuk pendohen sinqerisht, që zemërimi i Perëndisë dhe dënimi i përjetëshëm do të banojë në ta për aq kohë sa nuk do të pendohen. Sipas kësaj dëshmie të ungjillit, Perëndia do të gjykojë si në këtë jetë ashtu dhe në atë që do të vijë.

 

 1. Pyet. Si hapet dhe mbullet mbretëria e qiellit me anë të disiplinimit të kishës?

Përgj. Duke ua ndaluar përdorimin e sakramenteve, sipas urdhërtesës së Krishtit, atyre që nën emrin kristian mbajnë doktrina apo praktika jokristiane, dhe që nuk i braktisin gabimet e tyre dhe rrugën e ligë të jetës që ndjekin, përbuzin qortimin, edhe pas qortimeve të përsëritura vëllazërore, pas ankimit që është bërë për ta në kishë ose tek ata të caktuar nga kisha, – nga gjykimi i të cilëve ata përjashtohen nga Kisha Kristiane, dhe nga gjykimi i vetë Perëndisë përjashtohen nga mbretëria e Krishtit, dhe gjithashtu pranohen përsëri si amëtarëq të Krishtit dhe Kishës së Tij nëse premtojnë dhe shfaqin ndryshim të vërtetë.

 

Dita e Zotit 32

Shkrimet për tu lexuar: 1 Gjoni 3:10-15, 5:1-5.

 

 1. Pse atëhere, na duhet të bëjme vepra të mira kur e dime se jemi çliruar nga miserja vetëm

nga hirit, përmes Krishtit, dhe pa asnjë meritë nga ana jonë?

Përgj. Sepse Krishti, pasi na çliroi përmes gjakut të Tij, na përtërin sipas imazhit të Tij përmes punës së Frymës së shenjtë, që me gjithë jetën tonë ta tregojmë veten falenderues përpara Perëndisë për bekimet e Tij dhe të lavdëruar nga ne; dhe që gjithashtu çdonjeri nga ne të sigurohet vetë për besimin e tij përmes frutave të besimit, dhe gjithashtu edhe të afërmit tanë të mund të fitohen për Krishtitn përmes perëndishmërisë sonë.

 

 1. Pyet. Por a nuk mund të shpëtohen atëhere ata të cilët duke vazhduar në rrugë e tyre të ligë dhe jo falenderuese, nuk kthehet tek Perëndia?

Përgj. Në asnje mënyre. Shkrimi e deklaron qartë që asnjë person i papastër, idhujtar, kurorëshkelës, hajdut, lakmiqar, pijanec, shpifës, grabitës (plaçkitës, kusar), nuk do të trashëgojë mbretërinë e Perëndisë.

 

Dita e Zotit 33

Shkrimet për tu lexuar: Efesianëve 2:1-10, Mark 7:1-13.

 

 1. Pyet. Në sa pjesë ndodh kthimi i vërtetë i njeriut për tek Perëndia?

Përgj. Në dy; mposhtja e njeriut të vjetër, dhe gjallërimi i njeriut të ri.

 

 1. Pyet. Çfarë është mposhtja e njeriut të vjetër?

Përgj. Eshtë hidhërimi i çiltër që ne kemi provokuar Perëndinë me mëkatet tona dhe të urryerit e të larguarit gjithmonë e më shumë nga ato.

 

 1. Pyet. Çfarë është gjallërimi i njeriut të ri?

Përgj. Eshtë gëzimi i çiltër në Perëndinë përmes Krishtit dhe jeta me dashuri dhe kënaqësi në përputhje me vullnetin e Perëndisë në çdo vepër të mirë.

 

 1. Pyet. Cilat vepra quhen të mira?

Përgj. Vetëm ato të cilat janë bërë në besim të vërtetë, në përputhje me ligjin e Perëndisë, për lavdinë e Tij, dhe jo si ato që bazohen në opinionet tona apo rregullat e njerëzve.

 

Dita e Zotit 34

Shkrimet për tu lexuar: Dalja 20:1-17,

Mateu 22:37-40, Marku 12:30.

 

 1. Pyet. Kush është ligji i Perëndisë?

Përgj. “Atëhere Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë, duke thënë:

 1. Nuk do të keshë perëndi të tjerë para meje.
 2. Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nen tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që e dënon padrejtësinë e etërve deri edhe mbi fëmijët të tyre deri në brezin e tretë apo të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë ofroj dashamirësi për mijëra ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia.
 3. Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd kot, sepse Zoti nuk do ta lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e Tij.
 4. Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh gjashtë ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde; por dita e shtatë, që është e shtuna, është e shenjtë për Zotin, Perëndinë tënd; nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bijë jote, as shërbëtori yt, as shërbëtorja jote, as kafshët e tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua; sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë Ai pushoi; prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë.
 5. Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep.
 6. Nuk to të vrasësh.
 7. Nuk do të shkelësh kurorën bashkëshortore.
 8. Nuk do të vjedhësh.
 9. Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd.
 10. Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, e as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd.

 

 1. Pyet. Si janë të ndara këto urdhëresa?

Përgj. Në dy tabela; e para na mëson se cili duhet të jetë qëndrimi ynë kundrejt Perëndisë; e dyta na mëson se cilat janë detyrat tona kundrejt të afërmit tonë.

 

Shkrimet për tu lexuar: 1 Gjonit 5:21,

Bes.Rip 18:9-10, Veprat 5:29.

 

 1. Pyet. Çfarë na kërkon Perëndia në urdhëresën e parë?

Përgj. Që, sa më shumë ta dua shpirtin tim, po aq shumë t’i shmangem e largohem idhujtarisë, magjisë, falleve, supersticioneve, lutjes ndaj shenjëtorëve dhe krijesave të tjerë; që vërtetësisht të pranoj të vetmin Perëndi të vërtetë, t’i besoj vetëm Atij, t’i nënshtrohem vetëm Atij me të gjithë përuljen dhe durim, t’i pres të gjithë të mirat vetëm nga Ai, ta dua, t’i frikësohem dhe ta nderoj Atë me të gjithë zemrën time; aq sa të lë dhe të heq dorë nga çdo krijesë se sa të kryej më të voglin veprim kundër vullnetit të Tij.

 

 1. Pyet. Çfarë është idhujtaria?

Përgj. Idhujtaria është të trillosh, të besosh, apo të kesh diçka tjetër përveç apo në vënd të të vetmit Perëndi të vërtetë i cili e ka zbuluar Veten në Fjalën e Tij.

 

Dita e Zotit 35

Shkrimet për tu lexuar: Dalja 20:22-26,

Veprat 17:29, Gjoni 4:22-24.

 

 1. Pyet. Çfarë kërkon Perëndia në urdhëresën e dytë?

Përgj. Që ne, në asnjë mënyrë të mos krijojmë ndonjë imazh të Perëndisë, e as ta adhurojmë Atë në ndonjë mënyrë tjetër nga ç’na e ka urdhëruar në Fjalën e Tij.

 

 1. Pyet. Atëhere, a nuk duhet që ne të mos bëjmë asnjë lloj imazhi?

Përgj. Perëndia, në asnjë mënyrë, as nuk mund të, e as nuk duhet paraqitur përmes krijimeve. Sa për krijesat, ndonëse ato mund të paraqiten përmes krijimit të imazheve, Perëndia na e ndalon të bëjmë apo të mbajmë ndonjë shëmbëllim të tyrin për ti adhuruar apo shërbyer atyre si të ishin perëndi.

 

 1. Pyet. Por a nuk duhen toleruar imazhet në kishë për të qenë si libra për të pa-arsimuarit?

Përgj. Jo; sepse nuk duhet të bëhemi më të zgjuar se Perëndia, i cili nuk dëshiron që populli i Tij të mësojë prej imazheve të heshtura, por prej predikimit të gjallë të Fjalës së Tij.

 

Dita e Zotit 36 dhe 37

Shkrimet për tu lexuar: Predikuesi 5:1-7,

Mateu 5:33-37, 10:32-33.

 

 1. Pyet. Çfarë kërkohet në urdhëresën e tretë?

Përgj. Të mos e abuzojmë dhe përdhosim Emrin e Perëndisë duke mallkuar apo shkelur betimin, përbetime të panevojëshme, ose përmes heshtjes apo mbylljes së syve të bëhemi bashkëfajtorë të këtyre mëkateve të tmerrëshme të të tjerëve; pra, ne duhet që ta përdorim emrin e Shenjtë të Perëndisë veç me frikë dhe nderim, me qëllim që të shpallet dhe adhurohet drejtësisht nga ne, e të lavdërohet në të gjitha fjalët e veprat tona.

 

 1. Pyet. A mund të jetë përdhosja e Emrit të Perëndisë përmes mallkimit një mëkat kaq i urryer sa Zemërimi i Tij ndizet madje edhe ndaj atyre që nuk bëjnë asgjë për të penguar dhe ndaluar këto mallkime dhe përbetime?

Përgj. Sigurisht; sepse asnjë mëkat nuk është më i madh apo më provokues ndaj Perëndisë se sa përdhosja e Emrit të Tij; si rrjellim, Ai ka urdhëruar që gjithashtu ky mëkat të dënohet me vdekje.

 

 1. Pyet. Por a nuk mund të përbetohemi në Emrin e Perëndisë në një mënyrë të perëndishme?

Përgj. Po; kur gjykatësi e kërkon këtë, ose kur domosdoshmëria na kërkon të konfirmojmë besnikëri dhe të vërtetë, për lavdinë e Prëndisë apo të mirëqenies së të afërmit tonë; pasi një përbetin i tillë është i bazuar në Fjalën e Perëndisë dhe si e tillë është përdorur edhe nga shenjtorët e Dhiatës së Vjetër e të Re.

 

 1. Pyet. A mundemi që gjithashtu të përbetohemi për shenjtorët apo ndonjë krijesë tjetër?

Përgj. Jo; sepse një betim i ligjshëm është një thirrje ndaj Perëndisë, si i vetmi Humultues zemrash, për ti qënë dëshmitar të vertetës dhe për të më dënuar mua nëse përbetimi im është i rremë; dhe një nder i tillë nuk mund ti ofrohet krijesave.

 

Dita e Zotit 38

Shkrimet për tu lexuar: Hebrenjve 4:1-10,

Veprat 20:1-16, 1 Korintasve 16:2, Zbulesa 1:10.

 1. Pyet. Çfarë kërkon Perëndia në urdhëresën e katërt?

Përgj. Së pari, që të mbahet shërbimi i ungjillit dhe i shkollimit; dhe që unë, veçanërisht ditën e Shabatit që është dita e pushimit, të marr pjesë me zell në kishën e Perëndisë, të mësoj Fjalën e Perëndisë, të marr sakramentet, të kërkoj Zotin publikisht, dhe të jap lëmoshën [ndihmën] kristiane. Së dyti, që gjatë gjithë ditëve të jetës sime, unë të pushoj nga veprat e mia të liga, duke lejuar Zotin të punojë në mua përmes Frymës së Tij të Shenjtë, duke filluar kështu në këtë jetë Shabatin e përjetëshëm.

 

Dita e Zotit 39

Shkrimet për tu lexuar: Efesianëve 6:1-9, Romakëve 13:1-7.

 

 1. Pyet. Çfarë kërkon Perëndia në urdhëresën e pestë?

Përgj. Të shfaq nderim, dashuri dhe besnikëri ndaj babait e nënës si edhe ndaj kujdo që është autoritet në mua; t’ia nënshtroj veten me bindjen e duhur mësimit dhe qortimit të tyre, gjithashtu ti duroj me dashuri dobësitë dhe gabimet e tyre sepse i pëlqeu Perëndisë të na qeverisë përmes dorës së tyre.

 

Dita e Zotit 40

Shkrimet për tu lexuar: Zanafilla 9:5-7,

Mateu 5:21-26, 43-48, Romakëve 13:1-7

 

 1. Pyet. Çfarë kërkon Perëndia në urdhëresën e gjashtë?

Përgj. Që unë, as me mendime, fjalë apo gjeste, e akoma më pak me veprime, të çnderoj, urrej, lëndoj apo vras të afërmin tim, vetë apo me anë të një tjetri, por të lë mënjanë dëshirën për hakmarrje; gjithashtu, të mos dëmtoj vetveten dhe as të mos ia ekspozoj vetvetn rrezikut. Si rrjedhim, gjykata gjithashtu është e armatosur me shpatë për të parandaluar vrasjen.

 

 1. Pyet. Por ky urdhërim duket sikur flet vetëm për vrasjen?

Përgj. Duke e ndaluar vrasjen, Perëndia na mëson që Ai ndjen neveri për rrënjën e vrasjes, si zilinë, urrejtjen, inatin, e dëshirën për hakmarrje, duke i numëruar të gjitha këto si vrasje.

 

 1. Por, a nuk është e mjaftueshme që ne të mos e vrasim të afërmin tonë në asnjë nga

mënyrat e mësipërme?

Përgj. Jo; sepse Perëndia duke na e ndaluar zilinë, urrejtjen, dhe inatin, na urdhëron të duam të afërmin tonë si vetveten; ti shfaqin durim, butësi, mëshirë dhe të gjithë mirësinë, ti parandalojmë lëndimin me aq sa kemi mundësi dhe të bejmë të mirën madje edhe ndaj armiqëve tanë.

 

Dita e Zotit 41

Shkrimet për tu lexuar: Romakëve 1:24-32,

1 Korintasve 6:9-7:7, Filipianëve 4:8.

 

 1. Pyet. Çfarë na mëson urdhëresa e shtatë?

Përgj. Që gjithçka e padlirë është e mallkuar nga Perëndia; dhe si rrjellim, ne duhet ta urrejmë me zemër e jetojmë një jetë të dlirë e të përkorë si nga brenda ashtu edhe nga jashtë martesës së shenjtë.

 

 1. Pyet. A nuk ndalon Perëndia përmes kësaj urdhërese më shumë se sa tradhëtinë bashkëshortore, edhe mëkatë të tjera të ngjashme?

Përgj. Vullneti i Tij është që ne të jemi të pastër e të shenjtë pasi trupi dhe shpirti ynë janë tempuj të Frymës së Shenjtë, si rrjellim, Ai na i ndalon të gjtiha veprimet e papastra, gjestet, fjalët, mendimet, dëshirat dhe çfarëdo që mund të na joshë për tek ato.

 

Dita e Zotit 42

Shkrimet për tu lexuar: Bes.Rip 25:13-16,

Efesianëve 4:28, 2 Selanikasve 3:6-15.

 

 1. Pyet. Çfarë ndalon Perëndia në urdhëresën e tetë?

Përgj. Perëndia dënon jo vetëm vjelljen e grabitjen që dënohet nga gjykata, por i konsideron vjellje të gjitha truket e liga dhe mekanizmat me anë të së cilave ne kemi si qëllim të përfitojmë nga të ardhurat e të tjerëve, si përmes forcës, ashtu edhe përmes peshoreve, shtesave, masave, e prodhimeve të pasakta, parave fallso, fajdeve, e mënyrave të tjera të ndaluara nga Perëndia.

 

 1. Pyet. Çfarë kërkon prej nesh Perëndia në këtë urdhëresë?

Përgj. Që unë të përkrah fitimet e të afërmit tim kurdoherë që do mund të kem mundësi, duke tregëtuar me të ashtu siç do të kisha dëshiruar që të tjerët të kishin bërë me mua; dhe të punoj besnikërisht në mënyrë që të mund të jem në gjendje të ndihmoj nevojtarin.

 

Dita e Zotit 43

Shkrimet për tu lexuar: Mateu 5:33-37,

1 Samuelit 16, Efesianëve 4:15, 25.

 

 1. Pyet. Çfarë kërkohet në urdhëresën e nëntë?

Përgj. Të mos jap deshmi të rreme kundrejt asnjë njeriu; shtrembëroj fjalët e të tjerëve; përgojoj apo shpif; të mos gjykoj të tjerët, të mos dënoj njeri me nxitim apo pa e dëgjuar më parë, por të shmang çdo lloj gënjeshtre përndryshe do të ndez ndaj vetes zemërimin e rëndë të Perëndisë; në të njëjtën mënyrë, si në marrëdhënie juridike apo dhe të tjera unë të dua të vërtetën, e të flas e rrëfej atë drejtësisht; dhe për aq sa munden, të mbroj e nxis nderin dhe reputacionin e të afërmit tim.

 

Dita e Zotit 44

Shkrimet për tu lexuar: Kolosianëve 2:20-3:17, 1 Gjoni 5:1-4.

 

 1. Pyet. Çfarë na kërkohet në urdhëresën e dhjetë?

Përgj. Që as tendenca apo mendimi më i vogël që është në kundërshtim me ndonjë prej urdhëresave të Perëndisë të mos ngrihet në zemrat tona; por që ne gjithmonë ta urrejmë çdo mëkat me gjithë zemër dhe të kënaqemi në drejtësi.

 

 1. Pyet. Por a munden ata që janë kthyer tek Perëndia, ti mbajnë këto urdhëresa me përpikmëri?

Përgj. Jo; madje edhe njeriu më i shenjtë në këtë jetë, ka vetëm nje nisje të vogël të kësaj bindjeje; edhe pse me qëllimin më të zellshëm ata fillojnë të jetojnë sipas jo vetëm disa prej urdhëresave por sipas të gjitha urdhëresave të Perëndisë.

 

 1. Pyet. Pse, atëhere, dëshiron Perëndia, që dhjetë urdhëresat të predikohet kaq strik, kur askush nuk mund ti mbajë ato plotësisht?

Përgj. Së pari, që gjatë gjithë jetës sonë ne të mund të njohim gjithmonë e më shumë natyrën tonë mëkatare, dhe kështu të bëhemi më të zellshëm për të kërkuar faljen e mëkatevë dhe drejtësinë e Krishtit; së dyti, që ne vazhdimisht të orvatemi, dhe ti lutemi Perëndisë për hirin e Frymës së Shenjtë, që të ribëhemi gjithmonë e më shumë sipas imazhit të Perëndisë derisa pas kësaj jete të arrijmë qëllimin e përsosjes.

 

Dita e Zotit 45

Shkrimet për tu lexuar: Psalmi 16,

Mateu 6:1-15, Romakëve 8:26-30.

 

 1. Pyet. Pse është lutja e domosdoshme për të Krishterët?

Përgj. Sepse është pjesa kryesore e falenderimit që Perëndia kërkon prej nesh, dhe sepse Perëndia do të ua japë hirin e Tij dhe Frymën e Shenjtë vetëm atyre që me pshehrëtima të sinqerta e pa u lodhur ia kërkojnë ato Atij dhe e falenderojnë Atë për to.

 

 1. Pyet. Çfarë duhet të përmbahet në një lutje në mënyrë që Perëndia të kënaqet e ta dëgjojë atë?

Përgj. Së pari, nga zemra duhet ti thërrasim të vetmit Perëndi, i cili e ka shfaqur Vetveten në Fjalën e Tij; së dyti, duhet të njohim e shpallim nevojen dhe gjendjen tonë mëkatare duke ia nënshtruar veten madhështisë së Tij; së treti, të jemi të sigurtë që për hir të Krishtit, edhe pse nuk e meritojmë, Ai do ta dëgjojë lutjen tonë siç ka premtuar në Fjalën e Tij.

 

 1. Pyet. Çfarë na ka urdhëruar Perëndia ti kërkojmë Atij?

Përgj. Të gjitha gjërat e nevojëshme për shpitin e për trupin, të cilat Krishti Zoti ynë i ka përfshirë në lutjen që Ai vetë na e ka mësuar.

 

 1. Pyet. Cila është lutja e Zotit?

Përgj.    Ati ynë që je në qiej,

U shenjtëroftë emri yt,

Ardhtë mbretëria jote;

U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell.

Bukën e përditëshme na jep sot,

Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë;

Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu.

Sepse e jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë.

Amen.

 

Dita e Zotit 46

Shkrimet për tu lexuar: Luka 11:1-13,

Efesianëve 1:1-6, 1 Gjoni 3:1-12.

 

 1. Pyet. Përse urdhëri i Krishtit është që ne ti drejtohemi Perëndisë me fjalët Ati Ynë?

Përgj. Për të zgjuar në ne, që në fillim të lutjes sonë, atë besim dhe nderim fëmijnor që duhet të jetë edhe baza e lutjes sonë: Perëndia është bërë për ne Ati ynë përmes Krishtit dhe si rrjellim ashtu siç edhe prindërit tanë tokësorë nuk na i refuzojnë kërkesat tona, aq më pak nuk do të na i refuzojë kërkesat tonë kur ia drejtojmë Atij në besim të vërtetë.

 

 1. Pyet. Përse thuhet gjithashtu edhe “Që je në qiej”?

Përgj. Që të mos kemi asnje ide tokësore mbi madhështinë qiellore të Perëndisë, dhe të presim çdo gjë të nevojshme për trupin dhe shpirtin tonë nga forca e Tij e Plotfuqishme.

 

Dita e Zotit 47

Shkrimet për tu lexuar: Psalm 99, 2 Samuelit 12:1-15.

 

 1. Pyet. Cila është kërkesa e parë tek Lutja e Zotit?

Përgj. “U shenjtëroftë Emri yt”. Kjo do të thotë së pari, Bëna të aftë të të njohim Ty, të të shenjtërojmë, lartësojmë dhe lavdërojmë Ty në të gjitha punët dhe rruget e tua, përmes së cilave fuqia , urtësia, mirësia, drejtësia, mëshira dhe e vërteta që është në ty të shkëlqejnë fort; së dyti, ndihmona që ti organizojmë dhe drejtojmë jetët tona, mendimet, fjalët dhe veprimet në atë mënyre që Emri Yt të mos blasfemohet por të nderohet e lavdërohet përmes nesh.

 

Dita e Zotit 48

Shkrimet për tu lexuar: Psalm 110, 1 Korintasve 15:20-28.

 

 1. Pyet. Cila është kërkesa e dytë tek Lutja e Zotit?

Përgj. “Ardhtë Mbretëria Jote”. Që do të thotë: Sundona ne në një mënyrë të tillë përmes Fjalës dhe Frymës tënde që ne të të nënshtrohemi gjithnjë e më shumë; ruaje dhe rrite Kishën Tënde, shkatërro punet e Djallit si edhe çdo fuqi tjetër që përpiqet të ngrihet mbi Ty përfshi këtu edhe sulmet drejtuar Fjalës tënde derisa përsosmëria e Mbretërisë Tënde të mbulojë gjithçka në të cilën Ti do të jesh gjithçka në çdo gjë.

 

Dita e Zotit 49

Shkrimet për tu lexuar: Filipianëve 2:12-18, Kolosianëve 3:1-4:6.

 

 1. Pyet. Cila është kërkesa e Tretë tek Lutja e Zotit ?

Përgj. “U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell”. Kjo do të thotë: bëna të aftë që të heqim dorë nga vullneti ynë dhe pa mërmëritje ti bindemi vullnetit Tënd, si e vetmja e mirë e vërtetë dhe absolute. Të lëmë mënjanë kërkesat e detyrës dhe thirrjes sonë me po aq dëshirë dhe bindje sa edhe engjejt në qiej.

 

Dita e Zotit 50

Shkrimet për tu lexuar: Bes.Rip 8,

Psalm 145:14-21, Mateu 6:25-33.

 

 1. Pyet. Cila është kërkesa e katërt tek Lutja e Zotit ?

Përgj. “Bukën e përditëshme na jep sot”. Ose ndryshe: Ki mirësinë të sigurosh të gjitha nevojat tona fizike teksa ne të shpallim Ty të jesh i vetmi burim i gjthçkaje të mirë, dhe që pa bekimet e Tua as kujdesi e puna jonë, dhe as dhuratat që Ti na ke dhënë, nuk mund të jenë të vlefshme për ne; dhe si rrjellim, ne ta tërheqim besimin tonë kundrejt krijesave dhe ta vendosim atë vetëm në Ty.

 

Dita e Zotit 51

Shkrimet për tu lexuar: Mateu 18:15-35,

Luka 15:11-32, Efesianëve 4:30-5:2.

 

 1. Pyet. Cila është kërkesa e pestë tek Lutja e Zotit ?

Përgj. “Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë”. Kjo është si të thuash: ki mirësinë Perëndi, që për hir të gjakut të Krishtit, të mos të na i llogarisësh, neve mëkatarëve në miserje, shkeljet tona si dhe ligësinë që gjithnjë ngjitet në ne; ashtu siç edhe ne, synojmë me gjithë zemër të falim të tjerët, kjo si një dëshmi e hirit Tënd në ne.

 

Dita e Zotit 52

Shkrimet për tu lexuar: Gjoni 16:7-11,

Jakobi 2:12-18, 1 Gjonit 2:15-17, 4:1-6.

 

 1. Pyet. Cila është kërkesa e gjashte tek Lutja e Zotit ?

Përgj. “Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu”. Meqënëse ne jemi kaq të dobët në vetvete sa nuk mund të rrezistojmë as edhe për një moment, si dhe armiqtë tanë të betuar, djalli, bota, dhe vetë mishi ynë nuk pushojnë për asnjë çast së sulmuari; ki mirësinë Perëndi, të na ruash dhe forcosh përmes fuqisë së Frymës së Shenjtë, që të mos shkërmoqemi në këtë luftë shpirtërore por gjithmonë të rrezistojmë fort, deri në fitoren e plotë dhe përfundimtare.

Shkrimet për tu lexuar: Psalm 115,

Romakëve 11:33-36, Juda 24-25.

 

 1. Pyet. Si duhet të mbyllet lutja?

Përgj. “Sepse e jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia përjetë”. Kjo do të thotë; Të gjitha këto gjëra unë i kërkoj nga Ju, pasi vetëm Ju, si Mbreti i cili ka fuqi mbi çdo gjë, jeni i vullnetshëm dhe i aftë për të na dhënë ne gjithçka të mirë, dhe përmes kësaj, jo ne por Emri Yt të Lartësohet përgjtihmonë.

 

 1. Pyet. Ç’do të thotë fjala Amen?

Përgj. Amen do të thotë; do të ndodhë kështu vërtetësisht dhe patjetërsisht; pasi lutja ime është dëgjuar nga Perëndia, dhe kjo është më e sigurtë dhe e fortë se sa edhe vetë dëshira që kam unë në zemrën timë për të mu plotësuar kjo lutje nga Ai.

 

[1] 1 Kor. 6:19, 20.

[2] Rom. 14:7-9.

[3] 1 Kor. 3:23.

[4] 1 Pj. 1:18, 19.

[5] 1 Ghjo. 1:7.

[6] 1 Gjo. 3:8, Heb. 2:14, 15.

[7] Gjo. 6:39, Gjo. 10:28, 29.

[8] Llu. 21:18, Matt. 10:30.

[9] Rom. 8:28.

[10] 2 Kor. 1:22, 5:5.

[11] Ose “…pwr Tw.” Rom. 8:14, Rom. 7:22.

[12] Llu. 24:47.

[13] 1 Kor. 6:10, 11, Gjo. 9:41, Rom. 3:10, 19.

[14] Gjo. 17:3.

[15] Ef. 5:8-10.

[16] Rom. 3:20.

[17] Llu. 10:27.

[18] Rom. 3:10, 1 Gjo. 1:8.

[19] Rom. 8:7, Tit. 3:3.

[20] Zan. 1:31.

[21] Zan. 1:26, 27. Kol.3:10, Ef. 4:24.

[22] Ef. 1:6, 1 Kor. 6:20.

[23] Zan. 3:6, Rom. 5:12, 18, 19.

[24] Ps. 51:5, Zan. 5:3.

[25] Zan. 6:5, Job. 14:4, 15:14, 16,.

[26] Gjo. 3:5, Ef. 2:5.

[27] Pre. 7:29.

[28] Gjo. 8:44, 2 Kor. 11:3.

[29] Zan. 3:4,7.

[30] Rom. 5:12.

[31] Psa. 5:5.

[32] Rom. 1:18, LiP. 28:15, Heb. 9:27.

[33] LiP. 27:26, Gal. 3:10.

[34] Eks. 34:6.

[35] Eks. 20:5, Job. 34:10, 11.

[36] Psa. 5:5, 6.

[37] Zan. 2:17, Rom. 6:23.

[38] Eks. 20:5.

[39] LiP. 24:16, 2 Kor. 5:14, 15.

[40] Job. 9:2, 3, 15:14-16.

[41] Mt. 6:12, Isa. 64:6.

[42] Pwrmbushw.

[43] Eze. 18:20.

[44] Zbu. 5:3, Psa. 49:8, 9.

[45] 1 Kor. 15:21, Rom. 8:3.

[46] Rom. 9:5, Isa. 7:14.

[47] Rom. 5:12,13.

[48] 1 Pj.3:18, Isa. 53:11.

[49] 1 Pj.3:18, Vep. 2:24, Isa. 53:8.

[50] 1 Gjo. 1:2, Jer. 23:6, 2 Tim 1:10, Gjo. 6:51.

[51] Mt. 1:23, 1 Tim. 3:16, Llu. 2:11.

[52] 1 Kor. 1:30.

[53] Kopwshtin e Edenit.

[54] Zan. 3:15.

[55] Zan. 22:17, 18, 28:14, Rom. 1:2, Heb. 1:1, Gjo. 5:46.

[56] Heb. 10:7,8.

[57] Rom. 10:4, Heb. 13:8.

[58] Mt. 1:21, Isa.53:11.

[59] Gjo. 1:12, 13, Rom.11:20, Heb. 10:39.

[60] Gjo. 6:69, 17:3, Heb. 11:3, 6.

[61] Ef. 3:12.

[62] Rom. 4:16, 20, 21, Heb. 11:1, Ef. 3:12, Rom. 1:16, 1 Kor. 1:21, Vep. 16:14, Mt.16:17, Gjo.3:5.

[63] Rom. 10:14, 17, Mt.9:2.

[64] Rom. 3:24-26.

[65] Rom.5:1.

[66] Gal. 2:20.

[67] Gjo.20:31, Mt. 28:19,20.

[68] Zan. 1.

[69] 1 Pj. 1`:18, 19.

[70] 1 Pj. 1:21, 22.

[71] LiP. 6:4.

[72] Zan. 1:26, Isa. 61:1, Gjo. 14:16, 17, 1 Gjo.5:7. Gjo. 1:13, Mt. 28:19, 2 Kor. 13:14.

[73] Zan. 1, 2, Psa.33:6.

[74] Psa. 115:3, Mt 10:29, Heb. 1:3, Gjo. 5:17.

[75] Gjo. 1:12, 16, Rom. 8:15, 16, Gal. 4:5, 6, Ef. 1:5, 1 Gjo. 3:1.

[76] Psa. 55:22, Mt. 6:26.

[77] Rom. 8:28, 4:21.

[78] Rom. 10:12, Mt. 6:26, 7:9-11.

[79] Vep. 17:25-28.

[80] Heb. 1:3.

[81] Vep. 14:7.

[82] Gjo. 9:3.

[83] Fja. 22:2, Job. 1:21.

[84] Mt. 10:29, 30, Ef. 1:11.

[85] Rom. 5:3, Psa. 39:10.

[86] Lip. 8:10, 1 The. 5:18.

[87] Rom. 5:3-6.

[88] Rom. 8:38, 39.

[89] Job. 1:12, 2:6, Mt. 8:31, Isa. 10:15.

[90] Mt. 1:21.

[91] Vep. 4:12.

[92] 1 Kor. 1:13, 31, Gal. 5:4.

[93] Kol. 2:20, Isa. 9:6,7, Kol. 1:19, 20.

[94] Shuguruar, apo dorezuar (pwr shwrbesw prifterore).

[95] Heb. 1:9.

[96] LiP. 18:18, Vep. 3:22, Gjo. 1:18, 15:15, Mt. 11:27.

[97] Psa. 110:4, Heb. 7:21, 10:14.

[98] Rom. 8:34.

[99] Psa. 2:6, Llu. 1:33.

[100] Mt. 28:18.

[101] 1 Kor. 6:15.

[102] 1 Gjo. 2:27, Joe. 2:28.

[103] Mt. 10:32.

[104] Rom. 12:1.

[105] Ef. 6:11, 12, 1 Tim. 1:18, 19.

[106] 2 Tim. 2:12.

[107] Gjo. 1:1, Heb. 1:2.

[108] Rom. 8:15-17, Ef. 1:5,6.

[109] 1 Pj. 1:18, 19, 1 Kor. 6:20.

[110] Gjo. 1:1, Kol. 1:15, Psa. 2:7, Rom. 9:5, 1 Gjo. 5:20.

[111] Gjo. 1:14, Gal. 4:4.

[112] Mt. 1:18, Llu. 1:35.

[113] Psa. 132:2, Vep. 2:30, Rom. 1:3.

[114] Fil. 2:7, Heb. 4:15.

[115] Heb. 2:16, 17.

[116] Psa. 32:1, 1 Kor. 1:30, Rom. 8:34.

[117] 1 Pj. 2:24, Isa. 52:12.

[118] 1 Gjo. 2:2, Rom. 3:25.

[119] Llu. 23:14, Gjo. 19:4, Psa. 69:4.

[120] Gal. 3:13, 14.

[121] LiP. 21:23, Gal. 3:13.

[122] Zan. 2:17.

[123] Heb. 2:9, 10, Fil. 2:8.

[124] Vep. 13:29, Mr. 15:43, 46.

[125] Suprimim i mwkatit apo ndarje pwrfundimtare me tw..

[126] Gjo. 5:24, Fil. 1:23.

[127] Rom. 6:6, 7.

[128] Rom. 6:12.

[129] Rom. 12:1.

[130] Isa. 53:10, Mt. 27:46.

[131] 1 Kor. 15:16.

[132] Rom. 6:4, Kol. 3:1.

[133] 1 Kor. 15; Rom. 8:11.