Category: Artikuj

Reformimi i Qeverisjes së Kishës
Reformimi Protestant Evropian nuk do të kishte mbijetuar pa reformimin e strukturave administruese të Kishës. E sulmuar nga jashtë nga hordhitë e papatit dhe të levave të tij politike, e [...]
Read More
Krishti: Udha, e Vërteta dhe Jeta
Një teolog i vjetër ka thënë që Perëndia shpesh vepron kështu: kur ne mëkatojmë më shumë kundër tij, ai qëndron gati për të na dhënë mëshirat më të mëdha. Dhe ai [...]
Read More
Dëshira dhe Lutja e një Pastori – Galatasve 4:12-20
O vëllezër, bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si ju; ju lutem, o vëllezër, ju s’më keni bërë asnjë të keqe. 13 Dhe ju e dini se në të [...]
Read More
Simbolikat e Darkës së Zotit
   Dhe ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu, dhe ua dha dishepujve dhe tha: “Merrni, hani; ky është trupi im”.–Mateu 26:26 Çdo veprim i Krishtit ka [...]
Read More
Ora e Birit Ka Ardhur – Gjoni 12:20-23
Dhe midis atyre që ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës ishin edhe disa Grekë. Ata, pra, iu afruan Filipit, që ishte nga Betsaida e Galilesë, dhe iu lutën duke [...]
Read More
Rëndësia e Shërbesës së Lutjes
            Çdo kishë biblike, me një jetë reale shpirtërore me Krishtin, ka në qendër të saj jo vetëm shërbesën e Fjalës, por edhe shërbesën e lutjes. Kjo në shumë kisha, [...]
Read More
Kriteret Kërkojnë Ekzaminim
“Edhe këta le të vihen më parë në provë, pastaj ta kryejnë shërbesën e tyre po të jenë të patëmetë.” – 1 Timoteut 3:10 Domosdoshmëria e ekzaminimit dhe e testimit [...]
Read More
PESË CILËSITË KRYESORE TË DHJAKUT
“Gjithashtu dhjakët duhet të jenë dinjitozë, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepen pas verës së tepërt, të mos lakmojnë fitime të paligjshme, 9 dhe ta ruajnë misterin [...]
Read More
Domosdoshmëria Absolute e Cilësive Biblike në Karakterin e Dhjakut
“Ai që do të ecë me ndershmëri do të jetë shërbëtori im” – Psa. 101:6b Në një letër (A.D. 394) drejtuar një presbiteri të ri të quajtur Nepotian, Jeromi qortonte [...]
Read More